Missie

Stichting Human Progress, missie

De huidige wereldmaatschappij wordt in nog altijd toenemende mate beheerst en gestuurd door zelfingenomenheid, materieel bezit, consumisme en gretigheid. Dit zijn kunstmatige waarden en behoeften die veelal geïnitieerd, in stand gehouden en versterkt worden door de grote industrie en multinationals dankzij reclame, de media, lobbies en politieke invloed, waarmee een elitair en gereduceerd groepje een vicieuze cirkel gecreëerd hebben, waarin alleen zij steeds beter leven en alleen nog rijker en machtiger worden.
Door dit bestaande model ontstaat er een groeiende afhankelijkheid van deze multinationals en verliest de mens, als individu en als collectief, steeds meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid (self-sufficiency), terwijl in toenemende mate alle natuurlijke bronnen gemonopoliseerd en uitgeput worden, de planeet stapgewijs wordt afgebroken en de mensheid steeds verder afdrijft van haar daadwerkelijke, natuurlijke waarden en behoeften.

Stichting Human Progress beschouwt dit model als de grootste bedreiging, op korte termijn, voor mens, milieu, de planeet in haar geheel en zelfs, op een hogere orde, de voortgang van de (Cosmische) Evolutie als zodanig. 
In navolging van de wijze woorden van o.a. Buckminster Füller ("Je kan dingen nooit veranderen door tegen de bestaande werkelijkheid te vechten. Om iets te veranderen, moet je een nieuw model bouwen, dat het bestaande model obsoleet maakt.”), Albert Einstein ("Problemen kunnen niet opgelost worden, door op hetzelfde niveau te denken als waarin ze gecreëerd zijn") en Mahatma Gandhi ("Je moet zelf de verandering zijn, die je wilt zien in de wereld."), wil Stichting Human Progress daarom, vanuit een breder perspectief en ongebonden creativiteit alternatieve maatschappelijke modellen bedenken, zoeken, ondersteunen, stimuleren, verenigen, ontwikkelen, uitvoeren en, waar het kan, als voorbeeld dienen. Fundamentele concepten hierin zijn, op wereldschaal: de natuur voorop (nature first), de rechten van de mens, vrije meningsuiting en vrij internet, bewustzijnswording (awareness), een nieuwe/andere spritualiteit, publieke opinie, kritische massa, helderheid (transparency), decentralisatie, kleinschaligheid, lokaal initiatief, ambachtelijkheid, consuminder (unsumption, de-growth, decrecimiento, decrescita), non-profit, alternatieve geld of waarderingssystemen en Europa (niet in de misplaatste, en daarom falende, economische zin ten behoeve van multinationals, "markten", Troika, banken en financiële speculatie, maar juist ten behoeve van volk en personen in humane, historische, culturele, sociale, spirituele, creatieve en intellectuele zin).

 

Overkoepelende functie

De beschreven gedachtengang is breed en heeft enkel een overkoepelende functie voor meer specifieke initiatieven die ontwikkeld kunnen worden zowel onder eigen beheer (evt. onder een onafhankelijke maar gerelateerde stichting of coöperatie) of van anderen.

 

Specifieke projecten

Virtueel - sociale websites en communities:

 • Independency Project
  Deze website heeft een duidelijk maatschappijkritische oriëntatie, is als eerste ontwikkeld en vooralsnog het meest uitgebreid. 
  Curieus genoeg lijkt Human Progress zich op natuurlijke wijze al van de maatschappijkritiek te geëvolutioneerd te hebben naar oplossingsgerichtheid. Misschien is dit een proces, dat ook veel personen doormaken, in zekere mate vergelijkbaar met de zeer menselijke reacte op (andere) traumatische voorvallen, waarin iemand evolutioneert van niet-acceptatie en boosheid naar wel-acceptatie en het zoeken naar oplossingen. In deze zin kunnen de verschillende websites die Human Progress beoogt een representatie zijn van de verschillende fasen in dat proces.
  Juist door de verschillende intonaties van de websites denkt Human Progress een uitgebreider publiek te kunnen dekken.
 • Europinion
  het op grote schaal verzamelen van meningen, gedragingen en visies door middel van enquetes:
  - op persoonlijk, nationaal of wereldwijd niveau,
  - variërend van handige huis, tuin en keuken tips tot oplossingen voor problemen op wereldschaal
  met de bedoeling een diepgaander beeld te vormen van de mens als collectief en en mogelijk statistische samenhang tussen verschillende aspecten te ontdekken, zowel voor de personen zelf die aan de enquetes meedoen (zien hoeveel overeenstemming er is met anderen, hoe ze scoren t.o.v. het gemiddelde) als voor eenieder die interesse heeft het collectieve karakter van de mens te kennen of te bestuderen. 
  De (grafische) resultaten van de enquetes zijn dynamisch in de tijd, transparant en openbaar.
  De website focused in eerste instantie alleen op Europa, om ook het 'Europese gevoel' op een andere manier zichtbaar en voelbaar te maken, want die heeft helaas op verschillende vlakken deuken opgelopen, omdat er bijna alleen maar over Europa gesproken wordt op financieel-industrieel-politiek vlak, terwijl veel bindendere gemeenschappelijke aspecten nauwelijks aandacht krijgen, zoals: historische achtergrond, cultuur, kunst, wetenschappelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit en intellect.
  Deze website kent overigens al een eerste versie onder GlobalOpinion.eu, maar die is nooit tot volle wasdom gekomen.
 • InspirationTree
  Inspiration tree wants to inspire the world or, more specifically, offer a place where the people of the world can inspire each other. 
  We believe that inspiration or creativity is (one of) the highest levels reached by evolution. It is consciousness, enriched with knowledge and emotions, capable of combining in ways yet difficult to understand, in fact, unexplainable at present, with sometimes amazing results, be it in arts, science or any other level of human existance. Imagination and creativity, with ultimately the releasing "Eureka", might be considered the ultimate of human capacities.
  We hope to stimulate at that level, catalyzing by simply giving an initial impulse. 
 • Meer conceptuele communities zijn uitgedacht en worden toegevoegd zo gauw als er een presenteerbare versie van bestaat. Dit is op zijn beurt te verwachten wanneer de voorgaande webs eenmaal geopend worden voor en bevredigend functioneren met een actieve community. 

Real-life

 • Telekinesium
  De statische weergave is slechts een startpunt voor de vraag naar de verdere ontwikkeling van de beschaving en zelfs de toekomstige evolutie van de mens. Telekinesium zelf suggereert een weg die ten zeerste de moeite waard lijkt om te begaan of in elk geval te onderzoeken. Deze weg is afwijkend van de norm, in die zin dat het niet een technologische of anderszins materiële vooruitgang betreft. Daar wordt wereldwijd al voldoende aandacht en energie aan besteed.